Stiftelsen Romsdalsmuseet

Museets opprinnelse og formål

Romsdalsmuseet – «Romsdal Bygdemuseum» fram til 1930 – ble etablert som en sammenslutning i 1912, etter initiativ fra flere. Ved etableringen ble det opprettet et styre med 7 medlemmer. I 1918 ble Peter Tønder Solemdal (1876-1963) formann i styret, etter først å ha vært innvalgt medlem fra Molde Byselskap. Solemdal ble også museumsbestyrer, og ble deretter den drivende kraft og sentrale skikkelse i utviklingen av Romsdalsmuseet, helt fram til 1961.
Økonomiske bidrag til Romsdalsmuseet har kommet fra ulike hold, både privatpersoner, andre institusjoner og det offentlige. Etter å ha ervervet et par bevaringsverdige hus og grunn for museumsområde ble museet
åpnet for offentligheten i 1927. Senere har museet blitt tilført et stort antall gjenstander, bygninger og en del hele eiendommer beliggende ulike steder i Romsdal. I dag har Romsdalsmuseet status som regionmuseum.

Selv om begrepet «stiftelse» ikke er brukt i denne omtalen, er det klart nok at Romsdalsmuseet fra starten av var en sammenslutning som mottok formuesverdier til selvstendig rådighet for et bestemt formål. Slik sett må Romsdalsmuseet anses som en stiftelse fra opprettelsen i 1912. Romsdalsmuseet ble registrert i enhetsregisteret 20.02.1995, som stiftelse.


Gjeldende formålsbestemmelse for Stiftelsen Romsdalsmuseet, i henhold til § 2 i vedtektene
(sist endret i 2012) lyder slik:


«Romsdalsmuseet sitt formål er å samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle- og immaterielle kulturminne og kulturhistorie i Romsdal. Innbyggarane i Romsdal skal aktiviserast i dette arbeidet.
Formidling til barn og unge skal vektleggast. Museet skal samarbeide med, og knyte nettverk til andre som driv kulturell verksemd i samfunnet og yte museumsfaglege tenester til fylkeskommunen, kommunane,
organisasjoner og privatpersoner så langt budsjett- og personalressurs gir rom for.
Museet skal ha faste opningstider.
Romsdalsmuseet kan eige aksjar og andelar i andre selskap.
Romsdalsmuseet er eit regionmuseum for alle kommunar i Romsdal, med museet i Molde som forankringsmuseum.


Romsdalsmuseet eig og forvaltar:

• Bygde- og bysamlingane i Molde kommune
• Fiskerimuseet på Hjertøya i Molde kommune
• Veøy prestegard og landskapsvernområde i Molde kommune
• Løvikremma på Gossen i Aukra kommune
• Konfeksjonsmuseet, Oddfred Tokles Konfeksjonsfabrikk AS i Isfjorden i Rauma kommune.


Romsdalsmuseet har etter konsolideringa driftsansvaret for desse musea som har lokale eigarstyre eller andre eigartilhøve:
Bud Kystmuseum med Ergan kystfort og Kystkulturutstillingen i Fræna kommune, Nesset prestegard i Eidsvågen i Nesset kommune og Steffågarden på Ona

Alle institusjonane blir organiserte som likestilte avdelingar. Driftsansvar og øvrig samorganisering mellom forankringsmuseet og dei konsoliderte lokal-/spesialmusea er basert på skriftlege avtaler godkjende av styret. Nye avdelingar kan vurderast inn i Romsdalsmuseet.»


Stiftelsens grunnkapital er NOK 200 000,-.. 

Årsmeldinger har vært publisert i våre årbøker helt siden 1935. Du kan lese og laste ned våre publikasjoner fra Google Books her